Informacje


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
645KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
702KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: INSPEKTOR

30‑12‑2015 09:48:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Dokument
30‑12‑2015 09:36:12

Lędziny, 04.12.2015 r.

Miejski Zarząd Budynków
ul. Fredry 10a, 43-143 Lędziny
tel 32 326 63 95


Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: INSPEKTOR


1. Inspektor
wymiar etatu: pełny etat


2. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie minimum średnie,
 • minimum 1 rok pracy w administracji publicznej,
 • znajomość Kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych,
 • znajomość Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość obsługi komputera (programy Word, Excel ),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określone stanowisko.

3. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów prawa Karnego w zakresie dotyczącym praw i obowiązków skazanych w zakresie kary ograniczenia wolności oraz praw i obowiązków podmiotu na rzecz którego wskazani wyżej świadczą nieodpłatnie pracę w ramach tej kary, 
 • znajomość przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie dotyczącym opłaty targowej oraz przepisów prawa miejscowego w tym zakresie,
 • znajomość przepisów prawa w zakresie utrzymania czystości w Gminie Lędziny zawartych w Uchwale nr XVIII/122/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.10.2015 roku,
 • znajomość przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, 
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
 • umiejętność rozliczania zużytych mediów,
 •  duża motywacja do pracy oraz wysoka kultura osobista,
 • umiejętność współpracy z ludźmi, rzetelność, komunikatywność.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • zlecanie czynności nadzór oraz prowadzenie ewidencji osób świadczących nieodpłatnie pracę na podstawie kary ograniczenia wolności, 
 • weryfikacja faktur pod względem merytorycznym,
 • prowadzenie rejestrów związanych z działalnością statutowa MZB, 
 • wykonywanie czynności związanych z obsługą Targowiska w szczególności z naliczaniem i pobieraniem opłat rezerwacyjnych, eksploatacyjnych, opłaty targowej oraz innych należności związanych z funkcjonowaniem Targowiska, 
 • kontrola prawidłowości wykonywania umów w zakresie utrzymania porządku, 
 • merytoryczne rozpoznawanie wniosków o dostęp do informacji publicznej, 
 • prowadzenie bieżącej korespondencji,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników MZB, zgodnie z przepisami prawa,
 • sporządzanie umów o pracę, umów – zlecenia, umów o dzieło, dla osób których warunki zatrudnienia określił Kierownik Jednostki i współdziałanie w tym zakresie ze stanowiskiem płac,
 • prowadzenie spraw dotyczących: dyscypliny pracy, planowania i wykorzystania urlopów, prowadzenia ewidencji czasu pracy, karania pracowników,
 • prowadzenie spraw w zakresie potrzeb socjalnych pracowników,
 • wydawanie skierowań na badania -współpraca ze stanowiskiem ds. bhp i p. poż. w zakresie badań lekarskich, badań okresowych, szkoleń wstępnych i okresowych),
 • sporządzanie i prowadzenie rejestru umów zawartych z pracownikami na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych,
 • pełnienie funkcji redaktora BIP i zamieszczanie informacji podlegających publikacji,
 • :rozliczanie należności za zużyte media.

5. Warunki pracy na danym stanowisku:

 • praca w MZB Lędziny, przy ul. Fredry 10 a w Lędzinach,
 • stanowisko związane z obsługą komputera i pracą w terenie.

6. Dokumenty aplikacyjne:

 •  życiorys,
 •  list motywacyjny,
 •  kwestionariusz osobowy,
 •  kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 •  kserokopie świadectw pracy,
 •  kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 •  oświadczenie o stanie zdrowia,
 • oświadczenie o braku przeszkód formalno – prawnych do wydawania decyzji administracyjnych.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków w Lędzinach, ul. Fredry 10 a lub  przesłać pocztą na adres Miejskiego Zarządu Budynków Lędziny z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Inspektora” w nieprzekraczalnym terminie do 18.12.2015 r. do godziny 13:00. 


Do dokumentów aplikacyjnych prosimy dopisać klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( t.j Dz.U. z 2014r.poz. 1182 z późn. zm.)." 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
86KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Monika Lorek , w dniu:  24‑11‑2015 10:18:54
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Lorek
email: targowisko@mzb-ledziny.pl tel.:(32) 326-63-95 fax: admin
, w dniu:  24‑11‑2015 10:18:54
Data ostatniej aktualizacji:
18‑06‑2018 10:14:22
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie