statut


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/152/15
Rady Miasta Lędziny
z dnia 14 grudnia 2015 r.
Statut
jednostki budżetowej pod nazwą
Miejski Zarząd Budynków
Przepisy ogólne
§ 1. Jednostka budżetowa Miejski Zarząd Budynków zwana dalej МZB działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity - Dz. U. z 2013r. , poz. 594, z pźn.
zm.).
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2013r. , poz. 885,
z późn. zm).
3. Uchwały NR CXLVII/09/2000 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.09. 2000r. w sprawie utworzenia jednostki
budżetowej pod nazwą Кuchnia Miejska w Lędzinach wraz ze zmianami.
4. Innych obowiązujących w tym przedmiocie aktów prawnych.
5. Niniejszego statutu.
§ 2. 1. MZB stanowi samodzielną jednostkę organizacyjną działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa
gminy Lędziny.
2. Siedziba jednostki mieści się w Lędzinach przy ul. Fredry 10a.
3. Obszarem działania jednostki jest miasto Lędziny.
§ 3. Celem działania jednostki jest:
1. Administrowanie targowiskiem miejskim.
2. Administrowanie salą przyjęć okolicznościowych Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.
3. Administrowanie Placem Farskim.
4. Zarządzanie gminnymi nieruchomościami zabudowanymi budynkami komunalnymi, obejmującymi lokale
mieszkalne, socjalne oraz użytkowe, jak również lokalami nie będącymi własnością Gminy Lędziny, co do
których Gmina pozostaje najemcą, dzierżawcą lub posiada inny tytuł prawny, upoważniający ją do korzystania
z lokalu.
5. Wykonywanie obowiązków, o których mowa w art. 18 ust. 5 Ustawy o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
Organizacja i Zarządzanie Miejskim Zarządem Budynków.
§ 4. 1. Jednostką kieruje Kierownik, z którym stosunek pracy nawiązuje i rozwiązuje Burmistrz Miasta.
2. Kierownik reprezentuje jednostkę na zewnątrz, organizuje jej pracę, ustala podział obowiązków między
pracownikami, nadzoruje i koordynuje ich pracę.
3. Kierownik wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w jednostce.
4. Kierownik dysponuje środkami określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za ich
prawidłowe wykorzystanie.
Id: 7D5FB79F-047D-4618-8900-7B2CD33520AA. Podpisany Strona 1
5. W zakresie realizacji zadań statutowych Kierownik jest uprawniony do podejmowania decyzji w formie
zarządzeń, regulaminów.
6. Kierownik składa Radzie Miasta Lędziny coroczne sprawozdania
z działalności MZB.
7. Kierownik w ramach zwykłego zarządu jest umocowany do składania oświadczeń woli oraz dokonywania
czynności prawnych związanych z funkcjonowaniem MZB, mających na celu realizacje zadań statutowych
wobec
organów, instytucji, przedsiębiorców i banków.
8. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebna jest zgoda Burmistrza Miasta.
§ 5. Zadania oraz organizację wewnętrzną MZB określa Kierownik w regulaminie organizacyjnym
zatwierdzonym przez Burmistrza Miasta.
Mienie i gospodarka finansami
§ 6. 1. Miejski Zarząd Budynków jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio
z budżetu miasta, a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu miasta.
2. Gospodarka finansowa jednostki prowadzona jest według zasad określonych
w ustawie o finansach publicznych, ustawie o rachunkowości i innych obowiązujących w tej mierze
przepisów.
3. Podstawą gospodarki finansowej MZB jest plan dochodów i wydatków zwany аlanem finansowym
jednostki.
§ 7. 1. Zadania jednostki finansowane się z:
a) budżetu miasta - środki własne,
b) spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej i rzeczowej,
c) innych prawem dopuszczalnych źródeł
2. Jednostka dysponuje oddzielnym rachunkiem bankowym.
§ 8. 1. Źródłami dochodów jednostki są:
a) wpłaty osób korzystających z jej usług,
b) dochody z najmu i dzierżawy,
c) inne dochody odprowadzane na rachunek budżetu miasta.
2. Ponadto źródła dochodów stanowią:
a) spadki, zapisy i darowizny,
b) odszkodowania i wpłaty za uszkodzone mienie będące w zarządzie jednostki,
c) inne określone przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego gromadzone na wydzielonym
rachunku dochodów własnych.
§ 9. Jednostka może tworzyć rachunek dochodów własnych zgodnie z przepisami ustawy
o finansach publicznych.
§ 10. 1. Jednostka zarządza mieniem wydzielonym i przekazanym przez organy gminy.
2. Mienie jednostki stanowią: środki trwałe, pozostałe środki trwałe w używaniu oraz wartości niematerialne
i prawne .
3. Jednostka nadzoruje i zarządza posiadanym mieniem z należytą starannością poprzez:
Id: 7D5FB79F-047D-4618-8900-7B2CD33520AA. Podpisany Strona 2
a) sporządzanie rocznych sprawozdań bilansowych,
b) prowadzenie właściwej ewidencji w księgach inwentarzowych,
c) dokonywanie okresowych odpisów umorzeniowych i przeszacowań majątku zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
d) zapobieganie dekapitalizacji majątku przez planowanie nakładów na remonty, rozbudowę, rekonstrukcję,
modernizację w oparciu o okresowe inwentaryzacje.
Przepisy końcowe
§ 11. 1. Statut jednostce budżetowej - Miejskiemu Zarządowi Budynków nadaje Rada Miasta w formie
uchwały.
2. Zmian statutu dokonuje się w trybie przewidzianym do jego nadania.
 
Informacja wytworzona przez:
Monika Lorek , w dniu:  09‑09‑2015 07:57:15
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Lorek
email: targowisko@mzb-ledziny.pl tel.:(32) 326-63-95 fax: admin
, w dniu:  09‑09‑2015 07:57:15
Data ostatniej aktualizacji:
01‑03‑2016 11:57:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive